Adam Redzik

Publikacje o tematyce lwowskiej

Data aktualizacji strony: 2009-12-18


 1. Prawo prywatne na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie, Warszawa: C.H.Beck 2009, ss. 496; ISBN 978-83-255-0346-8
 2. Wydział Prawa Uniwersytetu Lwowskiego w latach 1939-1946, Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL 2006 , format B5, twarda oprawa, ss. 432, ISBN 83-7306-254-8

   Recenzje:
  1. A. Bąkowski, „Wydział Prawa Uniwersytetu Lwowskiego w latach 1939-1946”, „Palestra” 2006, nr 5-6, s. 207-211 (Po lekturze). http://www.palestra.pl/index.php?go=artykul&id=1931
  2. M. Gałęzowski, Prawnicy lwowscy w czasach bezprawia, „Opcja na prawo” 2007, nr 2 (62), s. 41-42.
  3. Józef Gurgul, rec.: Adam Redzik: „Wydział Prawa Uniwersytetu Lwowskiego w latach 1939-1946”, wyd, Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 2006, stronic 432, „Problemy Kryminalistyki” 2007, nr 255, s. 69-74.
  4. Dorota Zamojska, rec.: Adam Redzik: Wydział Prawa Uniwersytetu Lwowskiego w latach 1939-1946, Lublin (Towarzystwo naukowe KUL) 2006, „Rozprawy z dziejów oświaty”, t. XLV, Warszawa 2006, s. 315-318.
  5. Marek Gałęzowski, rec.: Adam Redzik: Wydział Prawa Uniwersytetu Lwowskiego w latach 1939-1946, Lublin 2006, „Palestra” 2007, nr 3-4, s. 245-249. http://www.palestra.pl/index.php?go=artykul&id=2271
  6. Stanisław Tymosz, rec.: Adam Redzik, Wydział Prawa Uniwersytetu Lwowskiego w latach 1939-1946, Lublin 2006, „Prawo, Administracja, Kościół” 2006, z. 3, s. 232-235.
  7. Stanisław Szuro (senior), Kochany Lwów. Wspomnienia o Lwowie przywołane po lekturze książki Adama Redzika, Wydział Prawa Uniwersytetu Lwowskiego w latach 1939-1946, „Semper fidelis” 2007, nr 3 (98), s. 19-20
  8. Bronisław Majgier, rec.: Adam Redzik: „Wydział Prawa Uniwersytetu Lwowskiego w latach 1939-1946”, Lublin 2006, „Przegląd Sejmowy” 2007, nr 2 (79), s. 209-212. http://www.sejm.gov.pl/wydarzenia/przeglad/teksty/ps79.pdf
  9. Mateusz Drzewiec, rec.: Adam Redzik, Wydział Prawa Uniwersytetu Lwowskiego w latach 1039-1946…, „Nowe Książki” 2006, nr 6, s. 15.
  10. Stanisław Sochaniewicz, nota recenzyjna, „Cracovia Leopolis” 2007, nr 4, s. 60-61. http://www.cracovia-leopolis.pl/index.php?pokaz=art&id=1675
  11. Kazimierz Orzechowski, rec.: Adam Redzik: „Wydział Prawa Uniwersytetu Lwowskiego w latach 1939-1946”, Lublin 2006, „Rocznik Lwowski” 2007, s. 272-273.

 3. Zarys dziejów samorządu adwokackiego w Polsce, Warszawa 2007, ss. 208. ISBN 83-915643-9-8

 4. Adwokaci Polscy Ojczyźnie – Polish advocates in the service of their Homeland, edited by Stanisław Mikke, Adam Redzik, Warszawa: Naczelna Rada Adwokacka 2008, ss. 224.; ISBN 978-83-927035-0-1
   [W powyższych dwóch książkach dużo miejsca poświecono Izbie Adwokackiej we Lwowie oraz Związkowi Adwokatów Polskich - utworzonemu we Lwowie w 1911 r. Przedstawiono też sylwetki wielu lwowskich adwokatów sprzed 1939 r.]

 5. Jakub Honigsman, Zagłada Żydów lwowskich (1941-1944), przekład i opracowanie Adam Redzik, Warszawa: ŻIH 2007, ss. 116; ISBN 978-83-85888-42-0

 6. Roman Longchamps de Bérier (1883 - 1941), „Kwartalnik Prawa Prywatnego” 2006, z. 1, s. 5-108; osobna nadbitka, ss. 104.

 7. Profesor Juliusz Makarewicz - życie i dzieło, [w:] Prawo Karne w Poglądach Profesora Juliusza Makarewicza, (Publikacje Katedry Prawa Karnego KUL, pod. red. A. Grześkowiak), Lublin 2005, s. 23-92.

 8. Kazimierz Przybyłowski (1900-1987), „Kwartalnik Prawa Prywatnego” 2007, z. 4, s. 917-990; osobna nadbitka, Kraków 2007, ss. 74.

 9. Nauczanie i nauka prawa politycznego w Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie, „Przegląd Sejmowy” 2007, z. 5, s. 111-142. http://www.sejm.gov.pl/wydarzenia/przeglad/teksty/ps82.pdf

 10. Aleksander Doliński (1866-1930). Profesor Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie, „Czasopismo Prawno-Historyczne” 2007, t. LIX, z. 2, s. 291-327; osobna nadbitka, Poznań 2007, ss. 38.

 11. O naukach historyczno-prawnych w Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie [w:] Nauki historycznoprawne w polskich uniwersytetach w II Rzeczypospolitej, red. M. Pyter, Lublin 2008, s. 131-185.


  Artykuły naukowe

 12. Wydział Prawa Uniwersytetu Lwowskiego w latach 1939 – 1945. (Wybrane zagadnienia), „Rocznik Lwowski” 2004, s. 91-125.
  http://www.lwow.com.pl/rocznik/prawo39-45.html

 13. Професор Олександр Огоновский – творець української цивілистики, „Жіття і Право”, № 6, Львів 2004, s.4-8.

 14. W sprawie okoliczności śmierci profesora Maurycego Allerhanda, „Kwartalnik Historii Żydów” 2005, nr 2 (214), s. 174-183.

 15. Longchamps de Bérier - zarys dziejów rodu [w:] Lwów: miasto - społeczeństwo - kultura, t. V - Ludzie Lwowa, red. K. Karolczak, Kraków 2005, s. 245-270 + 5 zdjęć + drzewo genealogiczne.

 16. Mieczysław Honzatko - profesor, kodyfikator, adwokat, „Palestra” 2005, nr 11-12, s. 143-152. http://www.palestra.pl/index.php?go=artykul&id=1815

 17. Profesor Ernest Till (1846-1926) - w stusześćdziesięciolecie urodzin i osiemdziesięciolecie śmierci, „Palestra” 2006, nr 3-4, s. 125-132. http://www.palestra.pl/index.php?go=artykul&id=1873

 18. Z dziejów adwokatury lwowskiej, “Palestra” 2006, nr 9-10, s. 157-165. http://www.palestra.pl/index.php?go=artykul&id=2048
  Przedruk [w:] „Semper fidelis” 2007, nr 3 (98), s. 15-19.

 19. Szkic z dziejów szkolnictwa wyższego we Lwowie, „Niepodległość i Pamięć”, nr 24, 2006, s. 93-109.

 20. Działalność dydaktyczna Profesora Juliusza Makarewicza, [w:] Karnopolityczne koncepcje Profesora Juliusza Makarewicza – wczoraj i dziś (W 50. rocznicę śmierci), red. I. Nowikowski, P. Strzelec, Lublin: Wydawnictwo Morpol 2006, s. 71-99.

 21. Lwowska szkoła dyplomatyczna. Zarys historii Studium Dyplomatycznego przy Wydziale Prawa Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie (1930-1939) , „Polski Przegląd Dyplomatyczny” 2006, t. 6, nr 5 (33), s. 121-149.

 22. Szkic o dziejach Uniwersytetu Lwowskiego w latach 1939-1946, [w:] Lwów: miasto – społeczeństwo – kultura, t. VI, Lwów 2007, ss. 22.

 23. Kurs Prawa Lotniczego przy Wydziale Prawa Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie (1936 – 1939), „Rocznik Lwowski” 2006, s. 43-57.

 24. Antoni Peretiatkowicz jako profesor Uniwersytetu Lwowskiego (1918-1919), „Czasopismo Prawno-Historyczne” 2007, t. LIX, z. 1, s. 205-207.

 25. Ludwik Dworzak. Najbliższy uczeń Juliusza Makarewicza [w:] Problemy stosowania prawa sądowego. Księga Pamiątkowa dedykowana prof. Edwardowi Skrętowiczowi, pod red. Ireneusza Nowikowskiego, Lublin 2007, s. 605-615.

 26. „Przegląd Prawa i Administracji” u schyłku życia Ernesta Tilla (2), „Palestra” 2007, nr 7-8, s. 171-179. http://www.palestra.pl/index.php?go=artykul&id=2391

 27. „Przegląd Prawa i Administracji imienia Ernesta Tilla” (3), „Palestra” 2007, nr 9-10, ss. 8. http://www.palestra.pl/index.php?go=artykul&id=2461

 28. TOŃKO. Henryk Vogelfänger (1904-1990), batiar, aktor, adwokat, „Cracovia Leopolis” 2007, nr 4, s. 46-47. http://www.cracovia-leopolis.pl/index.php?pokaz=art&id=1665

 29. Leon Peiper (1865-1942) – zapomniany wybitny uczony i adwokat, „Palestra” 2008, nr 1-2, s. 177-190. [współautorstwo: Zenon Andrzejewski] http://palestra.pl/index.php?go=artykul&id=2592

 30. Szkic o dziejach Uniwersytetu Lwowskiego w latach 1939-1946, [w:] „Львів: місто – суспільство – культура”, t. VI, Львів 2007, s. 577-592.

 31. Styś Wincenty Ignacy (1903-1960), „Polski Słownik Biograficzny” 2007, tom XLV/2, z. 185, s. 225-227.

 32. Kilka uwag na temat języka wykładowego w Uniwersytecie Lwowskim w XIX i początkach XX wieku, „Rocznik Lwowski” 2007, s. 67-76.

 33. „Reforma Sądowa”. Od miesięcznika poświeconego nowym ustawom procesowym do organu Krajowego Związku Sędziów (10), „Palestra” 2008, nr 11-12, s. 211-217.

  33-45 Biogramy lwowskich adwokatów w: „Słownik Biograficzny Adwokatów Polskich” [dalej: SBAP], t II, z. 3-4, Warszawa 2007.

 34. Mańkowski Wiktoryn (1856-1928), SBAP, t. II, z. 3-4, s. 360-361.

 35. Mochnacki Włodzimierz (1866-1934), SBAP, t. II, z. 3-4, s. 373.

 36. Münz Józef (1862-1932), SBAP, t. II, z. 3-4, s. 376-377.

 37. Oleśnicki Jarosław (1874-1933), SBAP, t. II, z. 3-4, 387-388.

 38. Paneth Seweryn (1863-1928), SBAP, t. II, z. 3-4, s. 400-401.

 39. Raczyński Aleksander (1872-1941), SBAP, t. II, z. 3-4, s. 430-432) [współautor: Janusz Jaworski]

 40. Schleicher Filip (1870-1932), SBAP, t. II, z. 3-4, s. 455.

 41. Starosolski Włodzimierz Stefan (1878-1942), SBAP, t. II, z. 3-4, s. 475-476.

 42. Steuermann (Steuerman) Józef (1850-1932), SBAP, t. II, z. 3-4, s. 483-484.

 43. Till Artur (1874-1936), SBAP, t. II, z. 3-4, s. 509-510.

 44. Till Ernest (1846-1926), SBAP, t. II, z. 3-4, s. 510-513.

 45. Weinfeld Ignacy (1877-1939), SBAP, t. II, z. 3-4, s. 524-526 [współautor: Tadeusz Burakowski]

 46. Wołoszyn Michał (1878-1943), SBAP, t. II, z. 3-4, s. 532.

  Recenzje

 47. Rec.: Maurycy Allerhand, Leszek Allerhand, Zapiski z tamtego świata, Kraków 2003, ss. 135 + 14 foto., "Rocznik Lwowski" 2004, s. 317-320. http://www.lwow.home.pl/rocznik/ksiazki2004.html#2004-allerhand

 48. Rec.: Євген Наконечний, „Шоа” у Львові. Спогади, Львів 2004, сс. 304 (Jevhen Naknonecznyj, „Š’oa” u L’vovi. Spohady. L’viv 2004, 304 s., Nakładem Lwowskiej Naukowej Biblioteki im. Wasyla Stefanyka), „Rocznik Lwowski” 2005, s. 268-273.

 49. Rec. Олександр Надрага, Серед львівських парків, Упоряд.: Костянтин Курилишин, Львів 2004, сс. 302 (Oleksandr Nadraha: Sered l’vivs’kych parkiv. Uporiad. K. Kurylyszyn, Lviv 2004, 302 s., Wydała Agencja Literacka „Piramida”), „Rocznik Lwowski” 2005, s. 261-262.

 50. Rec. Aleksander Prusiewicz, Kamieniec Podolski. Szkic historyczny, Nakładem księgarni Leona Idzikowskiego, Kijów – Warszawa 1915, ss. 130; reprint 2004, „Rocznik Lwowski” 2005, s. 273-274.

 51. Rec.: Б. В. Мельник, Вулицями старовінного Львова, вид. 2-ге, зі змінами, Львів 2002, сс. 272, Видавництво „Світ, „Rocznik Lwowski” 2006, s. 222-223.

 52. Rec.: Б. В. Мельник, Довідник перейменувань вулиць і площ Львова. ХІІІ – ХХ століття, Львів 2001, сс. 128, Видавництво „Світ, „Rocznik Lwowski” 2006, s. 224-226

 53. Rec.: Ярослав Ісаєвич, Львів. Сторінки історії, Львів: ЛА «Піраміда» 2005, сс. 128, „Rocznik Lwowski” 2006, ss. 4.

 54. Rec.: Zbigniew Radwański, Alfred Ohanowicz. Ojciec poznańskiej cywilistyki (z serii: MAGISTRI NOSTRI. Profesorowie Wydziału Prawa Poznańskiego Uniwersytetu), Poznań: Wydawnictwo Poznańskie 2006, s. 154, „Rejent” 2007, nr 4, s. 192-200.

 55. Rec. Marcin Nurowski, Szymon Askenazy. Wielki Polak wyznania mojżeszowego, Warszawa 2005, ss. 208, „Niepodległość” 2008, t. LVIII (XXXVIII po wznowieniu), s. 319-327.

 56. Rec. Stanisław Czuruk, Lwów w cieniu Kołymy, Warszawa: Ośrodek Karta 2007, ss. 184, „Rocznik Lwowski” 2007, s. 268-269.

 57. Uniwersystet Jana Kazimierza zasłużył na lepszy portret (art. rec. Jan Draus, Uniwersytet Jana Kazimierza we Lwowie 1918-1946. Portret kresowej uczelni, Kraków 2007, Rocznik Lwowski” 2007, s. 237-249

 58. Rec. Grzegorz Mazur, Jerzy Skwara, Jerzy Węgierski, Kronika. 2350 dni wojny i okupacji Lwowa, 1 IX 1939 – 5 II 1946, Katowice: Unia 2007, 648 s + 2 mapy we wkładce.

  Tłumaczenia

 59. Tłumaczenie z języka ukraińskiego: Witalij Telwak, Organizacja i działalność Grona Lwowskiego Komisji Historycznej Akademii Umiejętności , - Rocznik Biblioteki Naukowej Polskiej Akademii Umiejętności i Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, R. L (2005), s. 13-25.

 60. Marian Mudryj, Historie Lwowa czyli miasto w cieniu granic, “Palestra” 2006, nr 9-10, s. 166-174. http://www.palestra.pl/index.php?go=artykul&id=2049

 61. Tłumaczenie: Witalij Telwak, Michał Hruszewski - życie i działo . Z okazji sto pięćdziesiątej rocznicy urodzin, „Rocznik Biblioteki Naukowej Polskiej Akademii Umiejętności i Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, R. LI (2006), ss. 41.

 62. Natalia Mysak, Adwokaci Lwowscy przełomu XIX i XX wieku: przynależność narodowa a działalność zawodowa, „Palestra” 2006, s. 133-138.  http://www.palestra.pl/index.php?go=artykul&id=2104

 63. Iwan Glowackyj, Z historii Izby Adwokackiej we Lwowie, „Palestra” 2006, s. 130-132. http://www.palestra.pl/index.php?go=artykul&id=2103

  Inne

 64. Konferencja naukowa „Karno – polityczne koncepcje Profesora Juliusza Makarewicza – wczoraj i dziś (w 50. rocznicę śmierci)” - Lublin – Kazimierz Dolny 26 - 28 września 2005 r., „Palestra” 2005, nr 9-10, s 173-179. http://www.palestra.pl/index.php?go=artykul&id=1761

 65. Lwów: miasto - społeczeństwo – kultura. VIII Międzynarodowa konferencja naukowa poświęcona historii Lwowa, Lwów 18-20 maja 2006 r., „Palestra” 2006, nr 9-10, s. 258.  http://www.palestra.pl/index.php?go=artykul&id=2059

 66. Polski Mozart, „Palestra” 2006, nr 3-4, s. 145-146.  http://www.palestra.pl/index.php?go=artykul&id=1877

 67. [Głos dyskusji] [w:] Karnopolityczne koncepcje Profesora Juliusza Makarewicza – wczoraj i dziś (W 50. rocznicę śmierci), red. I. Nowikowski, P. Strzelec, Lublin: Wydawnictwo Morpol 2006, s. 113-114.

 68. [opracowanie]: Mychajło Petriw, Z dziejów adwokatury ukraińskiej w Polsce, (cz. 1), „Palestra” 2007, nr 5-6, s. 169-173; (cz. 2), „Palestra” 2007, nr 7-8, s. 187-193. http://palestra.pl/index.php?go=artykul&id=2318

 69. Losy uczelni lwowskich od lat czterdziestych XX wieku, „Cracovia Leopolis” 2008, nr 2, s. 13-14.http://www.cracovia-leopolis.pl/index.php?pokaz=art&id=1725

 70. Lwowska szkoła dyplomatyczna 1930-1939, „Cracovia Leopolis” 2008, nr 2, s. 16-18.http://www.cracovia-leopolis.pl/index.php?pokaz=art&id=1727

  dr Adam Redzik


Data aktualizacji: 2008-12-18

Powrót
Licznik