UNIWERSYTET JANA KAZIMIERZA WE LWOWIE

 

SKŁAD UNIWERSYTETU

W ROKU AKADEMICKIM 1935/36

Lwów
NAKŁADEM UNIWERSYTETU JANA KAZIMIERZA WE LWOWIE
TŁOCZONO W DRUKARNI NAUKOWEJ, LWÓW, ORMIAŃSKA 8 TEL. 253-10

1935SPIS RZECZY.


  A. Władze Akademickie w roku akademickim 1935/36

   I.   SENAT AKADEMICKI
   II.  Stali referenci Senatu Akademickiego
   III. Komisje i delegaci Senatu Akademickiego
   IV. Komisje dyscyplinarne

  B. Wydziały

  C. Sekretariat

   I.   Biuro ogólne
   II.  Kwestura
   III. Biuro techniczne
   IV. Intendentura
   V.  Biura Wydziałów

   VI. Biuro Komisji Senatu Akad. U. J. K. dla spraw młodzieży

  D. Zakłady Naukowe

  E. Komisje egzaminacyjne Wydziałów

  F. Państwowa Komisja Egzaminacyjna


  Objaśnienia ważniejszych skrótów

     Prof. — profesor 
  z. — zwyczajny 
  n. — nadzwyczajny 
  em, — emerytowany 
  tyt. — tytularny 
  zast. — zastępca 

      doc. — docent 

     Asyst. — asystent 
  st. — starszy 
  mł. — młodszy 
  wolunt. — woluntarjusz 
  p. o. — pełniący obowiązki 
  kontr. — kontraktowy 

       dr — doktor 
  h. — honorowy 
  fil — filozofji 
  dr w. n. lek. — doktor wszech nauk lekarskich 


        mr — magister 


        inż. — inżynier 

  b. - były 
  czł — członek 
  cz. — czynny 
  przybr. — przybrany 
  koresp. — korespondent 
  rzecz. — rzeczywisty 
  zagran. — zagraniczny 
  Tow. — Towarzystwo


  IV. WYDZIAŁ HUMANISTYCZNY

  Profesorowie honorowi:

  Kazimierz Twardowski, dr fil., hon. ,dr fil. Uniwersytetu Warszawskiego i Poznańskiego, hon. i em. prof. z. filozofji, rektor w latach 1914/15, 1915/16 i 1916/17, czł. hon. Tow. Przyjaciół Nauk w Poznaniu, czł. hon. Kasy im. Mianowskiego, czł. hon. Polsk. Tow. filozoficznego we Lwowie, czł. cz. Polskiej Akademji Umiejętności, czł. cz. Tow. Naukowego we Lwowie. (§w. Zofji 46, tel. 265-34).

  Edward Porębowicz, dr fil., hon. dr fil. Uniwersytetu Poznańskiego, hon. i em. prof. z, filologji romańskiej, rektor w r. 1925/26, kawaler krzyża komandorskiego orderu „Odrodzenia Polski", komandor orderu „Corona d'Italia", czł. cz. Polskiej Akademji Umiejętności, czł. cz. i hon. wielu Tow. Naukowych. (Ostrołęcka 6).

  Wilhelm Bruchnalski, dr fil, hon. dr fil. Uniwersytetu Stefana Batorego, hon. i em. prof. z. języka i literatury pol- skiej, dziekan w r. 1912/13, kawaler krzyża komandorkiego orderu „Odrodzenia Polski", czł. hon. Polsk. Tow. historycznego, Tow. Literackiego im. A. Mickiewicza, czł. cz. Polskiej Akademji Umiejętności, czł. zw. Warszawskiego Tow. Naukowego, czł. cz. Tow. Naukowego we Lwowie. (Długosza 27).

  Profesorowie emerytowani:

  Stanisław Witkowski, dr fil., em. prof. z. filologji klasycznej, rektor w r. 1930/31, kawaler krzyża komandorskiego orderu "0drodzenia Polski", czł. cz. Polskiej .Akademji Umiejętności i wicedyrektor Wydziału filologicznego, czł. cz. i przewodniczący Wydziału filologicznego Tow. Naukowego we Lwowie, czł. hon. Polsk. Tow. filologicznego we Lwowie, czł. koresp. austr. Instytutu archeologicznego w Wiedniu. (Zielona 25, tel. 257-68).

  Mścisław Wartenberg, dr fil., em. prof. z. filozofji, dziekan w r. 1911/12, czł. cz. Tow. Naukowego we Lwowie. (Św. Zofji 40).

  Władysław Tarnawski, dr fil., em. prof. n. literatury angielskiej, czł. cz. Tow. Naukowego we Lwowie. (Supińskiego 13).

  Władysław Kozicki, dr fil., em. prof. n. historji sztuki historji sztuki Polskiej Akademji Umiejętności, czł. przybr. Tow. Naukowego we Lwowie. (św. Zofji 48).

  RADA WYDZIAŁOWA

  Dziekan i przewodniczący Rady: Prof. Kazimierz Kolbuszewski

  Prodziekan: Prof. Adam Fischer

  Zastępca prodziekana: Prof. Jerzy Kowalski.

  Profesorowie zwyczajni:

  Stanisław Zakrzewski, dr fil., prof. historji Polski, kierownik Zakładu historji Polski, wykładający na studjum dyplomatycznem przy Wydziale Prawa historję polityki mocarstwowej Polski, dziekan w r. 1919/20, czł. cz. Polskiej Akademji Umiejętności, czł. cz. Tow. Naukowego we Lwowie, prezes Pol. Tow. Historycznego, członek Instytutu Zachodnio-Słowiańskiego w Poznaniu, czł. zagran Król. Czeskiego Tow. Naukowego, czł. koresp. Węgierskiego Tow. historycznego, członek-koresp. Instytutu Słowiańskiego w Pradze. (Długosza 5).

  Wiktor Dollmayr, dr fil., prof. .języka i literatury niemieckiej, kierownik Zakładu germanistycznego. (św. Zofji 46).

  Franciszek Bujak, dr fil., prof. historji społecznej i gospodarczej, kierownik Zakładu historji społ. i gosp., wykładający ponadto zasady ekonomji społecznej, kawaler krzyża komandorskiego orderu „Odrodzenia Polski" z gwiazdą, czł. cz. Polskiej Akademji Umiejętności, czł. cz. Tow. Naukowych w Warszawie i we Lwowie, prezes Tow. Naukowego we Lwowie, czł. koresp. Czeskiej Akademji Rolnictwa, czł. zagran. Czeskiego Tow. Nauk. (Grunwaldzka 11 a, tel. 218-10).

  Adam Szelągowski, dr fil., prof. historji powszechnej nowożytnej, kierownik Zakładu historji nowożytnej. (Gundulicia 6).

  Jan Czekanowski, dr fil., prof antropologji i etnologji, kierownik Zakładu atropologiczno-etnologicznego, wykładający ponadto na Wydziale Prawa statystykę, na Lekarskim antropologię (dla medyków), dziekan w r. 1925/26, kawaler krzyża komandorskiego orderu „Odrodzenia Polski", kawaler krzyża komandorskiego orderu „Sw. Sawy", kawaler orderów korony belgijskiej, gryfa meklemburskiego i posiadacz meklemburskiego medalu pamiątkowego ekspedycji środkowo-afrykańskiej, czł. cz. Polskiej Akademji Umiejętności, czł.,cz. Tow. Naukowych we Lwowie i w Warszawie, czł.hon. „Societa Italiana di Antropologia e etnologia", czł. koresp. ugrofińskiego „Soumalais Ugrilainen Seura", czł. król. brytyjskiego Instytutu antropologicznego (F. R. A. I.), czł. koresp. Instytutu Słowiańskiego w Pradze, rektor. (Stryjska 24).

  Edmund Bulanda, dr fil., prof. archeologji klasycznej, kierownik Zakładu archeologji klasycznej, wykładający ponadto epigrafikę łacińską, a na Wydziale Teologicznym historję sztuki kościelnej, dziekan w r. 1926/27, kawaler krzyża komandorskiego orderu „Corona d'Italia", czł. cz. Tow. Naukowego we Lwowie, czł. austr. Instytutu archeologicznego w Wiedniu. czł. zagran. „Comitato permanente per Petruria" we Florencji, czł. cz. Państw. Niemieckiego Instytutu archeologicznego w Berlinie. (Badenich 12, tel. 248-18).

  Juljusz Kleiner, dr fil., prof. historji literatury polskiej, kierownik Zakładu filologji polsk. nowszej, dziekan w r. 1927/28, czł. cz. Polskiej Akademji Umiejętności, członek Polskiej Akademji Literatury, czł. cz. Tow. Naukowych w Warszawie i we Lwowie, czł. Polskiego Instytutu Filozoficznego, prezes Tow. Literackiego im. Mickiewicza. (Supińskiego 11 a).

  Ryszard Ganszyniec, dr fil., prof. filologji klasycznej, kierownik Zakładu kultury starożytnej (filologji klasycznej III). (Łąckiego 8, tel. 119-28).

  Adolf Chybiński, dr fil., prof. muzykologji, kierownik Zakładu muzykologicznego, dziekan w r. 1928/29, kawaler krzyża komandorskiego orderu „Odrodzenia Polski", czł. koresp. Polskiej Akademii Umiejętności, czł. cz. Tow. Naukowego we Lwowie, prezes Kuratorjum Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem. (Kalecza 20).

  Konstanty Chyliński, dyplom. I. stopnia z nauk historycznych Uniwersytetu Petersburskiego, prof. historji starożytnej, kierownik Zakładu historji starożytnej, Kierownik Ministerstwa W. R. i O. P., dziekan w r. 1929/30, komandor orderów św. Sylwestra i Korony Rumuńskiej, czł. cz. Tow. Naukowego we Lwowie. (Supińskiego 13).

  Władysław Podlacha, dr fil., prof. historji sztuki nowożytnej, kierownik Zakładu historji sztuki polskiej i wschodnioeuropejskiej, dziekan w r. 1930/31 i 1931/32, czł. koresp. Polskiej Akademji Umiejętności, czł. cz. Tow. Naukowego we Lwowie. (Czwartaków 12).

  Władysław Kotwicz, dyplom. I. stopnia na Wydziale języków wschodnich Uniwersytetu Petersburskiego, prof. .nauk orjentalistycznych, kierownik Zakładu orjentalistycznego (Daleki Wschód), czł. cz. Polskiej Akademji Umiejętności, czł. cz. Tow. Naukowego we Lwowie, czł. koresp. Akademji nauk w Petersburgu, prezes Polskiego Tow. Orjentalistycznego, redaktor „Rocznika Orjentalistycznego". (Uniwersytet).

  Leon Kozłowski, dr nauk przyrodniczych, prof. prehistorji, kawaler krzyża oficerskiego orderu „Odrodzenia Polski", odznaczony „Krzyżem Walecznych", czł. przybr. Tow. Naukowego we Lwowie, Senator R. P. (Supińskiego 11).

  Jerzy Kowalski, dr fil., prof. filologji klasycznej, kierownik Zakładu filologji klasycznej II. (łacińskiej), czł. cz. Tow. Naukowego we Lwowie, dziekan w r. 1932/33. (Supińskiego 11).

  Teofil Emil Modelski, dr fil., prof. historji powszechnej średniowiecznej, kierownik Zakładu hist. powsz. średniow. oraz Zakładu nauk pomocniczych historji, kierownik Archiwum Uniwersytetu, kawaler orderu „Odrodzenia Polski", współpracownik Komisji historycznej Polskiej Akademji Umiejętności, czł. cz. Tow. Naukowego we Lwowie, czł. Instytutu nauk.-badawcz. Europy Wschodniej w Wilnie, czł. hon. Tow. Przyjaciół Nauk w Przemyślu, czł. hon. Koła Historyków Stud. Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie, redaktor Kwartalnika Historycznego, dziekan w r. 1933/34. (Wiatrakowa 6).

  Adam Fischer, dr fil., prof. etnologji, kierownik Zakładu etnologicznego, odznaczony „Złotym Krzyżem Zasługi", komandor orderu św. Sawy, czł. cz. Tow. Naukowego we Lwowie,czł. Instytutu Nauk Antropologicznych Tow. Naukowego w Warszawie, współpracownik Komisji etnologicznej Polskiej Akademji Umiejętności, czł. koresp. Instytutu Bałtyckiego w Toruniu, czł. koresp. Instytutu Słowiańskiego w Pradze, czł. „Commision internationale des arts populaires" w Paryżu, dziekan w r. 1934/35, prodziekan. (Gundulicia 8).

  Kazimierz Kolbuszewski, dr fil., prof. historji literatury polskiej, kierownik Zakładu filologji polskiej starszej, czł. cz. Tow. Naukowego we Lwowie, współpracownik Komisji historyczno-literackiej Polskiej Akademji Umiejętności, czł. Tow. Naukowego w Wilnie, wiceprezes Tow. Lit. im. A. Mickiewicza, dziekan. (Lenartowicza 23).

  Stanisław Łempicki, dr fil., prof. historji oświaty i szkolnictwa, kierownik Zakładu historji oświaty i szkolnictwa, czł. koresp. Polskiej Akademji Umiejętności, czł. cz. Tow. Naukowego we Lwowie, czł. rzecz. Naukowego Tow. pedagogicznego w Krakowie, czł. Zarządu Głównego i wiceprezes lwowskiego Oddziału Poi. Tow. Historycznego, czł. hon. Akad. Koła historyków Uniwersytetu J. K. (Lelewela 5 a, tel. 204-07).

  Zygmunt Czerny, dr fil., prof. filologji francuskiej, kierownik Zakładu filologji francuskiej, czł. Państw. Rady Wychowania i Oświecenia Publicznego, kawaler krzyża komandorskiego orderu ,,Odrodzenia Polski", kawaler Legji Honorowej, Officier d'Academie, czł. cz. Tow. Naukowego we Lwowie, czł. „Conseil de Perfectionnement de L'Institut francais de Varsovie", prezes Okręgu lwowsko-wołyńskiego Pol. Tow. Neofilologicznego. (Teatyńska 13, tel. 202-57).

  Jerzy Kuryłowicz, dr fil., eleve diplóme de l'Ecole des Hautes Etudes, prof. językoznawstwa indoeuropejskiego, kierownik Zakładu językoznawstwa indoeurop., czł. koresp. Polskiej Akademji Umiejętności, czł. przybr. Tow. Naukowego we Lwowie, czł. Societe de Linguistique de Paris i Linguistic Society of America. (Dąbczańskiej 7).

  Kazimierz Ajdukiewicz, dr fil., prof. filozofji, kierownik Zakładu filozoficznego (Oddział I), czł. przybr. Tow. Naukowego we Lwowie. (Supińskiego 11 a, tel. 263-47).

  Jan Janów, dr fil., prof. języka i literatury ruskiej, kierownik Zakładu filologji ruskiej, współpracownik Komisji językowej Polskiej Akademji Umiejętności, czł. przybr. Tow. Naukowego we Lwowie. (Żelazna Woda, Śląska 6).

  Eugeniusz Kucharski, dr fil., prof. porównawczej hisforji literatury polskiej, kierownik Zakładu polskiej literatury porównawczej, czł. koresp. Polskiej Akademji Umiejętności, czł. cz. i sekretarz Wydziału Filologicznego Tow. Naukowego we Lwowie, czł. koresp. .Polskiej Komisji Międzynarodowej Współpracy Intelektualnej w Warszawie, czł. cz. Polsk. Tow. filozoficznego. (Strzała 4).

  Profesorowie nadzwyczajni:

  Stefan Stasiak, prof. filologji indyjskiej ze szczególnem uwzględnieniem historji kultury i filozofji, kierownik Zakładu filologji i kultury indyjskiej. (Kościuszki 9, tel. 298-20).

  Witold Taszycki, dr fil., prof. filologji słowiańskiej, kierownik Zakładów filologji słowiańskiej i języka polskiego, współpracownik Komisji językowej Polskiej Akademji Umiejętności, członek przybr. Tow. Naukowego we Lwowie. (Supiń&kiego 11a).

  Roman Ingarden, dr fil., prof. filozofji, kierownik Zakładu filozoficznego, czł. przybr. Tow. Naukowego we Lwowie. (Zacharjewicza 7, m. 8).

  Mieczysław Kreutz, dr fil., prof. psychologji, wykładający na Wydziale Prawa psychologję zeznań świadków, na Lekarskim psychologję dla medyków, odznaczony „Krzyżem Walecznych". (Technicka 8).

  Delegaci docentów:

  Tadeusz Sulimirski — jak niżej. 
  Stafan Inglot — jak niżej.

  CZŁONKOWIE GRONA NAUCZYCIELSKIEGO NIENALEŻĄCY DO RADY WYDZIAŁOWEJ

  Docenci:

  Wiktor Hahn, dr fil., doc. historji literatury polskiej oraz Bibljografji i Bibljotekarstwa, prof. tytularny, prof. z. historji literatury polskiej w Uniwersytecie Lubelskim, czł. koresp. Tow. Przyjaciół Nauk w Poznaniu, czł. cz. Tow. Naukowego we Lwowie, czł. cz. Tow. Przyjaciół Nauk w Lublinie, współpracownik Komisyj literackiej i filologicznej Polskiej Akademji Umiejętności. (Dwernickiego 9).

  Olgierd Górka, dr fil., doc. historji południowego Wschodu Europy, prof. tytularny, współpracownik Komisji historycznej Polskiej Akademji Umiejętności, czł. koresp. Rumuńskiej Akademji Umiejętności, czł. przybr. Tow. Naukowego we Lwowie, sekretarz generalny Instytutu Wschodniego w Warszawie, kawaler orderu „Virtuti Militari", odznaczony „Krzyżem Niepodległości", po dwakroć „Krzyżem Walecznych", komandor orderu „Korony Rumuńskiej". (Uniwersytet).

  Kazimierz Hartleb, dr fil., doc. historji kultury w Polsce, prof. tytularny, odznaczony „Krzyżem Walecznych", czł. przybr. Tow. Naukowego we Lwowie, współpracownik Komisji dla dziejów oświaty i szkolnictwa w Polsce Polskiej Akademji Umiejętności, czł. hon. Akad. Koła historyków Uniwersytetu J. K. we Lwowie, dyrektor Muzeum Przemysłu artystycznego. (Lelewela 6 a).

  Franciszek Smolka, dr fil., doc. .papirologji, prof. tytularny, czł. przybr. Tow. Naukowego we Lwowie, współpracownik Komisji filologicznej Polskiej Akademji Umiejętności, prof. gimn. (Stryjska 24).

  Zygmunt Kukulski, dr fil., doc. pedagogiki, prof. z. pedagogiki w Uniwersytecie Lubelskim. (Lublin, Niecała 8, II p., tel. 12-11).

  Ks. Bolesław Rosiński, dr fil., doc. antropologji prof. tytularny, czł. przybr. Tow. Naukowego we Lwowie, czł. Institut d'Anthropologie. (Klasztor OO. Bernardynów).

  Czesław Nanke, dr fil., doc. historji nowożytne] Polski, wykładający na Studjum dyplomatycznem przy Wydziale Prawa historję powszechną od wojny siedmioletniej i historję dyplomacji, współpracownik Komisji historycznej Polskie] Akademji Umiejętności, czł. przybr. Tow. Naukowego we Lwowie. (Zielona 77).

  Mieczysław Gębarowicz, dr fil., doc. historji sztuki, współpracownik Komisji historji sztuki Polskiej Akademji Umiejętności, czł. przybr. Tow. Naukowego we Lwowie, kustosz Zakładu Narod. im. Ossolińskich. (Ossolińskich 11).

  Karol Maleczyński, dr fil., doc. nauk pomocniczych historji, czł. przybr. Tow. Naukowego ,we Lwowie, archiwista Archiwum Państwowego we Lwowie. (Reja 5).

  Kazimierz Wiktor Jarecki, dr fil., doc. filologji starofrancuskiej, prof. tytularny. (Kopernika 52).

  Tadeusz Józef Sulimirski, dr praw i fil., doc. prehistorji, odznaczony dwukrotnie Krzyżem Walecznych, czł. przybr. Tow. Naukowego we Lwowie, współpracownik Komisyj antropologji i prehistorji Polskiej Akademji Umiejętności. delegat do Rady Wydziałowej. (Kadecka 4, tel. 211-50).

  Józef Wąsowicz, dr fil., doc. antropogeografji. (29 Listopada 45).

  Marjan Auerbach, dr fil., doc. filologji klasycznej, czł. przybr. Tow. Naukowego we Lwowie współpracownik Komisji filol. Polskiej Akademji Umiejętności, prof. gimn. II. (Hołówki 7).

  Kazimierz Tyszkowski, dr fil., doc. historji polskiej nowożytnej ze szczególnem uwzględnieniem Europy ,Wschodniej, kustosz Zakładu Narod. im. Ossolińskich, współpracownik Komisji historycznej Polskiej Akademji Umiejętności, czł. przybr. Tow. Naukowego we Lwowie. (Stryjska 18, tel. 287—35).

  Stanisław Klimek, dr fil., doc. antropologji. (Krzywa 7).

  Stefan Inglot, dr fil., doc. historji społecznej i gospodarczej, czł. przybr. Tow. Naukowego we Lwowie, Bibljotekarz Zakładu Narod, im. Ossolińskich. (Gipsowa 40).

  Hilarjon Święcicki, dr fil., doc. porównawczej literatury słowiańskiej ze szczególnem uwzględnieniem literatury wschodnio-południowo-słowiańskiej. (Mochnackiego 42).

  Mieczysław Piszczkowski, dr fil., doc. historji literatury polskiej, współpracownik Komisji historyczno-literackiej Polskiej Akademji Umiejętności, czł. przybr. Tow. Naukowego we Lwowie. (Kadecka 12, tel. 105-00).

  Bronisław Adolf Włodarski, dr fil., doc. historji średniowiecznej powszechnej, (pl. Smolki 4).

  Kazimierz Sośnicki, dr fil., doc. pedagogiki, wykładający dydaktykę ogólną. (Łyczakowska 197. Jałowiec).

  Mieczysław Ziemnowicz, dr fil., doc. pedagogiki, czł. Naukowego Tow. Pedagogicznego w Krakowie, dyr. I. państw. gmin. w Przemyślu. (Przemyśl, Słowackiego 21).

  Marja Dłuska, dr fil., doc. fonetyki ogólnej, wykłada elementy fonetyki eksperymentalnej i opisowej. (Potockiego 38).

  Inni wykładający:

  Ewa Maleczyńska, dr fil., prowadzi ćwiczenia z dydaktyki historji. (Reja 5).

  Juljusz Kijas, dr fil., prof. X. gimn. państw, we Lwowie, wykłada dydaktykę gramatyki języka polskiego. (Mochnackiego 6).

  Ryszard Skulski, dr fil., profesor III. gimn. im. Stefana Batorego we Lwowie, czł. przybr. Tow. Naukowego we Lwowie, wykłada dydaktykę języka polskiego. (św. Jacka 32).

  Nauczyciele i lektorzy:

  Mohammed Sadyk Bej Agabekzadeh, dyplom. Instytutu języków wschodnich w Petersburgu, lektor języków tureckiego, perskiego i arabskiego, Officier d'Academie, odznaczony orderami perskiemi: „Złotej Gwiazdy", oraz bucharskiemi: „Złotej Gwiazdy" i „Srebrnej Gwiazdy Wschodzącej". (Piłsudskiego 8, m. 7).

  Henryk Batowski, dr fil., lektor języka słowackiego. (Stryjska 18 m. 8, tel. 240-25).

  Adolf Bednarowski, dr fil., lektor dydaktyki i metodyki filologji klasycznej, odznaczony „Złotym Krzyżem Zasługi", współpracownik Komisji filolog. Polskiej Akademji Umiejętności, czŁ przybr. Tow. Naukowego we Lwowie, dyrektor III. państw, gimn. im. Stefana Batorego we Lwowie. (Ponińskiego 9).

  Emil Biedrzycki, dr praw, lektor języka rumuńskiego, kawaler krzyża oficerskiego orderu „Korony Rumuńskiej", odzn. rumuńskim złotym medalem I. kl. „zasługi na polu oświaty", prof. państw, szkoły ekon. handl. we Lwowie. (Tarnowskiego 9).

  Władysław Chodaczek, dr fil., lektor języka greckiego, czł. przybr. Tow. Naukowego we Lwowie, współpracownik Komisji filolog. Polskiej Akademji Umiejętności, prof. gimn. (Teatyńska 37).

  Bolesław Czuruk, lektor języka rosyjskiego, prof. gimn., prof. Wyższej Szkoły Handlu Zagran, we Lwowie. (Kalecza 11).

  Bronisław Dąbrowski, lektor wymowy, artysta dram. i reżyser Teatrów Miejskich. (Teatr Wielki).

  Marjan Golias, lektor języka greckiego, prof. III. państw. gimn. im. Stefana Batorego we Lwowie. (Obozowa 4).

  Ludwik Fedorowski, prowadzący wykłady i ćwiczenia z zakresu wychowania fizycznego (Sokoła 7).

  Charles Irvine, lektor języka angielskiego, prof. Wyższej Szkoły Handlu Zagranicznego we Lwowie. (Nabielaka 31).

  Garabed Keuprulian, inż., lektor języka ormiańskiego, urzędnik Wydz. III. Magistratu m. Lwowa. (św. Zofji 29).

  Agaton Konir, dr fil., lektor języka czeskiego. (Ujejskiego 4, Konsulat czeski).

  Tadeusz Lewicki, dr fil., st. asystent Zakładu historji starożytnej, lektor języka arabskiego. (Gołąba 9).

  Maksymiijan Mesuse, dr praw, lektor stenografji, adwokat. (Rynek 26).

  Jan Mierzwa, mr fil., lektor języka serbskiego. (Uniwersytet).

  Zygmunt Radnicki, artysta malarz, naucz. rysunków, naucz, rys. odręczn. w państw, gimn. I. i IV. we Lwowie (Grunwaldzka 6, II. p.).

  Béla Rampel, lektor języka węgierskiego. (Supińskiego 11, tel. 285-47).

  Antoni Rzepka, nauczyciel III. państw, gimn. im. Stefana Batorego we Lwowie, odznaczony „Krzyżem Niepodległości" i Krzyżem Walecznych", lektor gimnastyki (Tarnowskiego 19).

  Karol Singevin, licencjat Wydziału Humanistycznego Sorbony, diplome d'etudes superieures Sorbony, lektor języka francuskiego. (Jabłonowskich 32).

  Eugenjusz Słuszkiewicz, dr fil., lektor sanskrytu, asystent st. przy katedrze językoznawstwa indoeur., współpracownik Komisji orjentalistycznej Polskiej Akademji Umiejętności. (Filipówka 6).

  Marja Szczepańska, dr fil., lektorka harmonji i kontrapunktu, czł. przybr. Tow. Naukowego we Lwowie, czł. koresp. Societe francaise de Musicologie, profesor Konserwatorjum Polsk. Tow. Muz. we Lwowie. (św. Zofji 32 a).

  Mikołaj Szczerbański, lektor języka łacińskiego, profesor IV. państw, gimn. we Lwowie. (29 Listopada 74).

  Józef Szemłej, mr fil., lektor języka ruskiego, czł. Kom. jeż. przy Sekcji filolog. Tow. Nauk. im. Szewczenki we Lwowie. (Tarnowskiego 55).

  Józef Świtkowski, nauczyciel fotografji, rzeczoznawca sądowy z dziedziny sztuk plastycznych, (św. Marka 5).

  Emil Urich, dr fil., lektor języka łacińskiego dla filologów klasycznych, dyrektor IV. państw, gimn. we Lwowie (Stryjska 18, tel. 227-96).

  Karol Zagajewski, dr fil., lektor języka niemieckiego, wizytator Kuratorjum O. S. L. (Piaskowa 10, tel. biur. 230-75).

  V. WYDZIAŁ  MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZY

  Profesor honorowy:

  Eugeniusz Romer, dr fil., hon. i em. prof. z. geografii, dziekan w r. 1917/18, kawaler krzyża komandorskiego orderu „Odrodzenia Polski", Komandor orderu św. Sawy z gwiazdą, Officier de l'Instruction Publique franc. Min. Oświaty, odznaczony złotym medalem „Helen Cułyer" Geogr. Soc. of Chicago, czł. cz. Polskiej Akademii Umiejętności, czł. Instytutu Słowiańskiego w Pradze, czł. hon. Polsk. Tow. geograficznego w Warszawie, Polsk. Tow. przyrodników im. Kopernika, Tow. Naukowych w Poznaniu i w Toruniu, czł. Tow. Naukowego w Warszawie, hon. czł. koresp. Royal Geographical Society w Londynie, czł. hon. Tow. geograficznych w Belgradzie i w Pradze, czł. koresp. Tow. geograficznych w Leningradzie i w Sztokholmie, czł. hon. Tow. przyrodn. w Moskwie. (Długosza 25, tel. 209-32).

  Profesor emerytowany:

  Stanisław Ruziewicz, dr fil., em. prof. z. matematyki, dziekan w r. 1932/33. (Supińskiego 11).

  RADA WYDZIAŁOWA

  Dziekan i przewodniczący Rady: Prof. Stanisław Kulczyński
  Prodziekan: Prof. Wojciech Rogala
  Zastępca prodziekana: Prof. Roman Małachowski.

  Profesorowie zwyczajni:

  Zygmunt Weyberg, dr mineral. i geogn. Uniwersytetu Petersburskiego, prof. krystalografji i mineralogji, kierownik Zakładu krystalograficznego, dziekan w r. 1920/21, czł. rzecz. Tow. Naukowego w Warszawie, czł. cz. Tow. Naukowego we Lwowie. (Długosza 5).

  Kazimierz Kwietniewski, dr. fil., prof. zoologji i anatomji porównawczej, kierownik Zakładu anatomji porównawczej, dziekan w r. 1921/22. (Dwernickiego 11).

  Seweryn Krzemieniewski, dr fil., prof. anatomji i fizjologji roślin, kierownik Zakładu biologiczno-botanicznego, rektor w 'r. 1931/32, czł. koresp. Polskiej Akademji Umiejętności, czł. cz. Tow. Naukowego we Lwowie, czł. rzecz. Tow. Naukowego w Warszawie, czł. cz. Masarykowej Akademji Pracy, czł. koresp. Czechosłow. Tow. Botanicznego, delegat do Senatu Ak. (Długosza 5).

  Stanisław Loria, dr fil., prof. fizyki eksperymentalnej, kierownik Zakładu fizyki eksperymentalnej, dziekan w r. 1926/27. (Supińskiego 11 a, teL 239-49).

  Henryk Arctowski, hon. dr fil. Uniwersytetu J. k.) prof. geofizyki i meteorologji, kierownik Zakładu geofizycznego, dziekan w r. 1927/28. (Kościuszki 9, tel. 239-34).

  Jan Hirschler, dr fil., prof. zoologji i anatomji porównawczej, kierownik Zakładu zoologicznego, dziekan w r. 1928/29, czł. cz. Polskiej Akademji Umiejętności, czł. cz. Tow. Naukowego we Lwowie, czł. rzecz. Tow. Naukowego w Warszawie, czł. koresp. Tow. Biologicznego w Paryżu, czł. hon. Polsk. Związku Entomologicznego. (Dąbrowskiego 3).

  Juljan Tokarski, dr fil., prof. mineralogji i petrogiafji, kierownik Zakładu mineralogiczno-petrograficznego, czł. koresp. Polskiej Akademji Umiejętności, czł. cz. Tow. Naukowego we Lwowie, czł. Chemicznego Instytutu Badawczego w Warszawie. (Św. Mikołaja 11).

  Eustachy Żyliński, dyplom I. stopnia z nauk fizyko-matematycznych Uniwersytetu w Kijowie, prof. matematyki, kierownik Zakładu matematycznego (oddział A), dziekan w r. 1929/30, czł. przybr. Tow. Naukowego we Lwowie. (Supińskiego 11 a).

  Wojciech Rogala, dr fil., prof. geologji, kierownik Zakładu geologicznego, dziekan w r. 1930/31, czł. cz. Tow. Naukowego we Lwowie, współpracownik Komisji fizjograficznej Polskiej Akademji Umiejętności, czł. hon. Stów. polsk. geol. naft., prodziekan. (Supińskiego 13).

  Hugo Steinhaus, dr fil., prof. matematyki, kierownik Zakładu matematycznego (oddział B), dziekan w r. 1931/32, czł. cz. Tow. Naukowego we Lwowie. (Kadecka 14, tel. 264-9O).

  Stefan Banach, dr fil., prof. matematyki, kierownik Zakładu matematycznego (oddział C.), czł. koresp. Polskiej Akademji Umiejętności, czł. rzecz. Tow. Naukowego Warszawskiego, czł. cz. Tow. Naukowego we Lwowie, dziekan w r. 1933/34. (Zyblikiewicza 23, tel. 204-85).

  Stanisław Kulczyński, dr fil., prof. morfologji i systematyki roślin, kierownik Zakładu i Ogrodu botanicznego, czł. koresp. Polskiej Akademji Umiejętności, czł. cz. Tow. Naukowego we Lwowie, dziekan. (Supińskiego 11).

  Jan Samsonowicz, prof. geologji i paleontologji, kierownik Zakładu paleontologicznego, czł. przybr. Tow. Naukowego we Lwowie, odznaczony "Złotym Krzyżem Zasługi". (Długosza 8).

  Profesorowie nadzwyczajni:

  Roman Małachowski, dr nauk technicznych, inź. chemik, prof. chemji organicznej, kierownik II. Zakładu chemicznego. (Tarnowskiego 52).

  Leon Cbwistek, dr fil., prof. logiki, kierownik Zakładu logiki, odznaczony Krzyżem Niepodległości. (Tarnowskiego 82, tel. 265-24).

  Szczepan Szczeniowski, dr fil., prof. fizyki teoretycznej, kierownik Zakładu fizyki teoretycznej. (Akademicka 5, m. 6).

  August Zierhoffer,dr fil., prof. geografji, kierownik Zakładu geograficznego, współpracownik Komisyj fizjograficznej i geograficznej Polskiej Akademji Umiejętności, sędzia dla spraw dyscyplinarnych. (Potockiego 6, tel. 215-02).

  Eugenjusz Rybka, dr fil., prof. astronomji, kierownik Zakładu astronomicznego. (Stryjska 36),

  Delegaci Docentów:

  Władysław Nikliborc — jak niżej. 
  Roman Kuntze — jak niżej.

  CZŁONKOWIE GRONA NAUCZYCIELSKIEGO 
  NIENALEŻĄCY DO RADY WYDZIAŁOWEJ.

  Docenci:

  Zygmunt Klemensiewicz, dr fil., doc. ,chemji fizycznej i elektroniki, em. prof. z. fizyki Politechniki Lwowskiej, czł. przybr. Tow. Naukowego we Lwowie. (Nabielaka 55, I. p., tel. 256-10).

  Benedykt Fuliński, dr fil., doc. zoologji i anatomji porównawczej, prof. z. tych przedmiotów Politechniki Lwowskiej, odznaczony „Krzyżem Walecznych", czł. koresp. Polskiej Akademji Umiejętności, czł. cz. Tow. Naukowego we Lwowie. (Tarnowskiego 82).

  Władysław Nikliborc, dr fil., doc. matematyki, doc. matematyki i mechaniki teoretycznej Politechniki Lwowskiej, adjunkt Politechniki Lwowskiej. (Gipsowa 40).

  Paweł Juljusz Schauder, dr fil., doc. matematyki. (Zielona 3/11).

  Gustaw Poinszyński, dr fil., doc. zoologji i anatomji porównawczej, prof. n. zoologji z parazytologją i biologji ogólnej w Akademji Medycyny Weterynaryjnej (Kochanowskiego 8).

  Stefan Kaczmarz, dr fil., doc. matematyki, st. asystent Politechniki Lwowskiej. (Małachowskiego 2).

  Juljan Czyżewski, dr fil., doc. geografji, współpracownik Komisyj fizjograficznej i geograficznej Polskiej Akademji Umiejętności. (Na Bajki 16).

  Leopold Infeld, dr fil., doc. fizyki teoretycznej. (Długosza 8).

  Kazimierz Sembrat, dr fil., doc. zoologji i anatomji porównawczej zwierząt. (Tarnowskiego 50).

  Roman Marjan Kuntze, dr fil., doc. zoologji i anatomji porównawczej zwierząt, współpracownik Komisyj fizjograficznej i geograficznej Polskiej Akademji Umiejętności. (Nowy Świat 3).

  Wiktor Kemula, dr fil., doc. chemji fizycznej. Długosza 6).

  Ludwik Monne, dr fil., doc. zoologji i anatomji porównawczej zwierząt. (Pełczyńska 23).

  Władysław Orlicz, dr fil., doc. matematyki. (Kopcowa 3).

  Herman Auerbach, dr fil., doc. matematyki. (Domagaliczów 5).

  Inni wykładający:

  Prof. Włodzimierz Koskowski, jak wyżej (Wydział Lekarski), wykłada fizjologję zwierząt.

  Stanisław Moliński, dr n. techn., adjunkt Politechniki Lwowskiej, prowadzi ćwiczenia z technologji chemicznej.

  Prof. Dezydery Szymkiewicz, dr fil., prof. n. botaniki ogólnej i fizjologji roślin Politechniki Lwowskiej, wykłada ekologję roślin. (Nabielaka 22).

  Lektor:

  Teofil Szamański, lektor kartografji. (Korso Górne 12).

   

  dalej...

Data utworzenia strony: 2005-12-27


Powrót
Licznik

  Licznik